QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO HỌC SINH SINH VIÊN - PHÒNG ĐÀO TẠO 

 

Số thứ tự

Mã công việc

Tên
công việc

Đối tượng
thực hiện công việc

Bước thực hiện

Nội dung
các bước thực hiện
đối với HSSV

Địa điểm thực hiện

Thời gian thực hiện

Ký hiệu mẫu

Đơn vị giải quyết

Ghi chú

Trên Website

Phòng

1

ĐT-CV-01

Đăng ký học lớp học phần do Nhà trường tổ chức thêm theo đợt riêng.

HSSV có điểm học phần chưa đạt (sau khi đã thi lại), có đề nghị được học lại ngay để hoàn thành khóa học.

B-1

Theo dõi thông báo về việc tổ chức riêng các lớp học phần.

Trên Website

Một cửa

 

 

Phòng Đào tạo

- Lớp HP  được tổ chức khi có từ 5 người trở lên (Nếu số lượng dưới 5  người thì người học phải trả học phí đủ cho lớp 5 người).
- HSSV sau khi đóng HPTU, nhưng không đến làm thủ tục thanh toán học phí, sẽ không được hoàn trả HPTU.

B-2

Làm đơn theo mẫu, nộp đơn, lấy xác nhận của P.Đào tạo.

In trên Website

Một cửa

 

 

 

 

Theo
thông báo

 

 

 

 

ĐT-CV-01(Download)

Phòng Đào tạo

B-3

Nộp học phí tạm ứng, lấy xác nhận đã nộp HPTU trong đơn

 

Một cửa

Theo
thông báo

 

Phòng TCKT

B-4

Chờ và xem danh sách các lớp học phần sẽ được mở.

Trên Website

Một cửa

Theo
thông báo

 

Phòng Đào tạo

B-5

Cầm đơn, quay lại và làm thủ tục thanh học phí.

 

Một cửa

Theo
thông báo

 

Phòng TCKT

B-6

Trường hợp mở lớp HP dưới 5 người, HSSV phải làm cam kết

 

Một cửa

Theo
thông báo

ĐT-CV-01.a(Download)

Phòng Đào tạo

B-7

Nộp đơn có xác nhận đã đóng HPTU và thanh toán học phí.

 

Một cửa

Theo
thông báo

 

Phòng Đào tạo

B-8

Xem lịch học.

Trên Website

Một cửa

Theo
thông báo

 

Phòng Đào tạo

2

ĐT-CV-02

Đăng ký phúc khảo kết quả thi.

HSSV sau khi được thông báo kết quả thi nhưng thấy chưa phù hợp với thực tế bài làm của mình, có đề nghị chấm thi phúc khảo.

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Một cửa

 07 ngày

ĐT-CV-02(Download)

Phòng Đào tạo

Thời gian thực hiện tính từ ngày có điểm học phần cuối cùng trên website.

B-2

Nộp lệ phí, lấy xác nhận đã đóng lệ phí vào trong đơn.

 

Cửa số 06

 

 

Phòng TCKT

B-3

Nộp đơn có xác nhận đã đóng lệ phí.

 

Một cửa

 

 

Phòng Đào tạo

B-4

Xem kết quả.

Trên Website

Một cửa

14 ngày

 

Phòng Đào tạo

3

ĐT-CV-03

Đăng ký điều chỉnh, bổ sung kết quả học tập các học phần.

HSSV nhận thấy kết quả học tập của mình bị sai lệch hoặc bị thiếu, có đề nghị điều chỉnh, bổ sung.

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Một cửa

 

ĐT-CV-03(Download)

Phòng Đào tạo

 

B-2

Nộp đơn, kèm theo các tài liệu xác minh sự sai lệch.

 

Cửa số 03, 04

 

 

Phòng Đào tạo

B-3

Xem kết quả.

Trên Website

Một cửa

07 ngày

 

Phòng Đào tạo

4

ĐT-CV-04

Đăng ký chuyển kết quả học tập giữa các loại hình đào tạo trong trường.

HSSV học nhiều loại hình đào tạo khác nhau trong trường, có đề nghị công nhận kết quả học tập các học phần.

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Một cửa

 

ĐT-CV-04(Download)

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo làm việc với Khoa chuyên môn về việc công nhận kết quả học tập các học phần.

B-2

Nộp lệ phí, lấy xác nhận đã đóng lệ phí vào trong đơn.

 

Một cửa

 

 

Phòng TCKT

B-3

Nộp đơn có xác nhận đã đóng lệ phí.

 

Một cửa

 

 

Phòng Đào tạo

B-4

Xem kết quả.

Trên Website

Một cửa

07 ngày

 

Phòng Đào tạo

5

ĐT-CV-05

Đăng ký chuyển điểm bộ phận của các học phần giữa các cơ sở đào tạo trong trường.

HSSV chuyển địa điểm học tập giữa các cơ sở đào tạo của trường, có đề nghị chuyển các điểm bộ phận của các học phần đang học.

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Một cửa

 

ĐT-CV-05(Download)

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo làm việc với Khoa chuyên môn về việc xác nhận điểm bộ phận của các học phần.

B-2

Nộp đơn.

 

Một cửa

 

 

Phòng Đào tạo

B-3

Nhận kết quả.

 

Một cửa

 

 

Phòng Đào tạo

B-4

Gửi kết quả xác nhận cho các giảng viên tại cơ sở mới

 

 

07 ngày

 

 

6

ĐT-CV-06

Đăng ký chuyển kết quả học tập đối với HSSV chuyển từ trường khác.

HSSV từ trường khác chuyển về học tại trường, có đề nghị công nhận kết quả học tập các học phần giống nhau.

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Một cửa

 

ĐT-CV-06(Download)

Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo làm việc với Khoa chuyên môn về việc công nhận kết quả học tập các học phần.

B-2

Nộp đơn và 01 bảng điểm có xác nhận của trường đã học.

 

Một cửa

 

 

Phòng Đào tạo

B-3

Xem kết quả.

Trên Website

Một cửa

07 ngày

 

Phòng Đào tạo

7

ĐT-CV-07

Ủy quyền cho người thân đến nhận các loại giấy tờ sau khi được xét công nhận tốt nghiệp.

HSSV không đến nhận trực tiếp được các giấy tờ của mình, phải uỷ quyền cho người thân (bố, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột) đến nhận.

B-1

Làm giấy ủy quyền có đầy đủ xác nhận theo mẫu.

In trên Website

Một cửa

 

ĐT-CV-07(Download)

Phòng Đào tạo

Giấy ủy quyền phải có xác nhận của UBND phường (xã) nơi đăng ký HKTT về mối quan hệ thân nhân.

B-2

Mang giấy ủy quyền; CMTND của người ủy quyền, người được ủy quyền; bản photo 2 CMTND trên; Sổ Hộ khẩu và nhận các giấy tờ được cấp.

 

Một cửa

Theo TB website

 

Phòng Đào tạo

8

ĐT-CV-08

Nhận các loại giấy tờ sau khi được xét công nhận tốt nghiệp.

HSSV trong toàn trường đã được xét công nhận tốt nghiệp, đến nhận các giấy tờ theo kế hoạch.

B-1

Nhận các loại giấy tờ:
- GCN tốt nghiệp tạm thời;
- Chứng chỉ GDTC;
- Chứng chỉ GDQP; 
- Bảng ghi kết quả học tập.

 

Một cửa

Theo TB website

 

Phòng Đào tạo

- HSSV mang theo thẻ HSSV hoặc CMTND;
- HSSV chưa đến nhận theo kế hoạch chung, phải liên hệ trước để hẹn ngày đến nhận.

B-2

Nhận các loại giấy tờ:
- Bằng tốt nghiệp;
- GCN thực hành nghề.

 

Một cửa

Theo TB website

 

Phòng Đào tạo

9

ĐT-CV-09

Đăng ký được xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và dự thi tốt nghiệp(Trường hợp thi lại tốt nghiệp).

HSSV đã tham gia dự thi TN, nhưng chưa được công nhận TN do có các môn thi TN chưa đạt, có đề nghị được xét điều kiện dự thi TN và dự thi lại các môn thi TN.

B-1

Làm  giấy xác nhận nhân sự (XNNS) và làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Một cửa

Theo TB website

ĐT-CV-08,(Download)

 

ĐT-CV-09(Download)

Phòng Đào tạo

Giấy xác nhận nhân sự có xác nhận của UBND phường (xã) nơi đăng ký HKTT.

B-2

Nộp lệ phí, lấy xác nhận đã đóng lệ phí vào trong đơn.

 

Một cửa

Theo TB website

 

Phòng TCKT

B-3

Nộp đơn đã có xác nhận; giấy XNNS; bản sao giấy khai sinh.

 

Một cửa

Theo TB website

 

Phòng Đào tạo

B-4

Xem kết quả xét dự thi và lịch thi tốt nghiệp.

Trên Website

Một cửa

Theo TB website

 

Phòng Đào tạo

10

ĐT-CV-10

Đăng ký được xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và dự thi tốt nghiệp(Trường hợp thi ghép TN).

HSSV chưa đủ điều kiện được dự thi tốt nghiệp trong các lần xét trước, có đề nghị được xét điều kiện dự thi tốt nghiệp và dự thi tốt nghiệp.

B-1

Làm  giấy xác nhận nhân sự (XNNS) và làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Một cửa

Theo TB website

ĐT-CV-08(Download)

 

ĐT-CV-10(Download)

Phòng Đào tạo

Giấy xác nhận nhân sự có xác nhận của UBND phường (xã) nơi đăng ký HKTT.

B-2

Nộp lệ phí, lấy xác nhận đã đóng lệ phí vào trong đơn.

 

Một cửa

Theo TB website

 

Phòng TCKT

B-3

Nộp đơn đã có xác nhận; giấy XNNS; bản sao giấy khai sinh.

 

Một cửa

Theo TB website

 

Phòng Đào tạo

B-4

Xem kết quả xét dự thi và lịch thi tốt nghiệp.

Trên Website

Một cửa

Theo TB website

 

Phòng Đào tạo

11

ĐT-CV-11

Đăng ký được xét công nhận tốt nghiệp.

HSSV chưa đủ điều kiện được công nhận tốt nghiệp trong các lần xét tốt nghiệp trước, có đề nghị được xét công nhận tốt nghiệp.

B-1

Làm  giấy xác nhận nhân sự (XNNS) và làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Một cửa

Theo TB website

ĐT-CV-08(Download)

 

ĐT-CV-011(Download)

Phòng Đào tạo

Giấy xác nhận nhân sự có xác nhận của UBND phường (xã) nơi đăng ký HKTT.

B-2

Nộp lệ phí, lấy xác nhận đã đóng lệ phí vào trong đơn.

 

Một cửa

Theo TB website

 

Phòng TCKT

B-3

Nộp đơn đã có xác nhận; giấy XNNS; bản sao giấy khai sinh.

 

Một cửa

Theo TB website

 

Phòng Đào tạo

B-4

Xem kết quả xét công nhận tốt nghiệp.

Trên Website

Một cửa

Theo TB website

 

Phòng Đào tạo

12

ĐT-CV-12

Đăng ký xin cấp bản sao từ sổ gốc văn bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ.

HSSV đã được cấp văn bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ nhưng bị mất, hỏng, có đề nghị xin cấp lại, cấp thêm bản sao.

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Một cửa

 

ĐT-CV-12(Download)

Phòng Đào tạo

- Đơn phải có xác nhận của cơ quan công an gần nhất khi bị mất bản chính văn bằng TN, chứng chỉ.
- HSSV mang theo CMTND.

B-2

Nộp lệ phí, lấy xác nhận đã đóng lệ phí vào trong đơn.

 

Một cửa

 

 

Phòng TCKT

B-3

Nộp đơn có đầy đủ các xác nhận; bản sao giấy khai sinh.

 

Một cửa

 

 

Phòng Đào tạo

B-4

Nhận kết quả.

 

Một cửa

07 ngày

 

Phòng Đào tạo

13

ĐT-CV-13

Đăng ký chỉnh sửa văn bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ  có nội dung bị ghi sai.

HSSV đã được cấp văn bằng tốt nghiệp và các chứng chỉ, nhưng nội dung bị ghi sai, có đề nghị Nhà trường cấp bản cải chính.

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Một cửa

 

ĐT-CV-13(Download)

Phòng Đào tạo

HSSV mang theo CMTND; bản chính văn bằng, chứng chỉ, giấy khai sinh, quyết định cải chính hộ tịch để đối chiếu.

B-2

Nộp đơn;  01 bản sao văn bằng chứng chỉ cần sửa; 01 bản sao y giấy khai sinh; 01 bản sao y quyết định cải chính hộ tịch (nếu có).

 

Một cửa

 

 

Phòng Đào tạo

B-3

Nhận kết quả.

 

Một cửa

07 ngày

 

Phòng Đào tạo

14

ĐT-CV-14

Đăng ký xin cấp các loại giấy tờ sau khi đã được công nhận tốt nghiệp

HSSV đã tốt nghiệp, có đề nghị trường cấp lại hoặc cấp bản sao hoặc xác nhận các loại giấy tờ liên quan quá trình học.

B-1

Làm đơn theo mẫu.

In trên Website

Một cửa

 

ĐT-CV-14(Download)

Phòng Đào tạo

- Các loại giấy tờ: bản sao bảng ghi kết quả học tập toàn khóa; ...
- HSSV mang theo CMTND.

B-2

Nộp lệ phí, lấy xác nhận đã đóng lệ phí vào trong đơn.

 

Một cửa

 

 

Phòng TCKT

B-3

Nộp đơn đã có xác nhận; bản sao giấy khai sinh.

 

Một cửa

 

 

Phòng Đào tạo

B-4

Nhận kết quả.

 

Một cửa

07 ngày

 

Phòng Đào tạo

 

Đăng Nhập

Thống kê

Đang online: 711
Hôm nay: 8756
Hôm qua: 25337
Tổng cộng: 54756672