TRA CỨU VĂN BẰNG

Bậc đào tạo *
Mã số sinh viên
Họ đệm
Tên
Ngày sinh
Năm tốt nghiệp
Mã bảo vệ *
 

- Ghi chú:
+ Các mục có dấu * là bắt buộc nhập/chọn chính xác dữ liệu.
+ Để việc tìm kiếm được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng, nên nhập đầy đủ thông tin vào mục các mục sau: 1. Họ đệm, 2. Tên; Hoặc Mã sinh viên.